ครอบครัวอบอุ่นครอบครัว

ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุ่มคนซึ่งประกอบด้วยบุคคล 2 คน หรือมากกว่า 2 คนขึ้นไป มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันทางสายโลหิต การสมรสหรือการรับเอาไว้ (เช่น บุตรบุญธรรม คนใช้ คนสวน) และอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครัวเรือน (Loudon and Della Bitta. 1993:223) ครอบครัวอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ครอบครัวเดี่ยว กับครอบครัวขยาย

- ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear or conjugal family) ได้แก่ ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกๆ อาศัยอยู่ด้วยกัน
- ครอบครัวขยาย (Extended or consanguine family) ได้แก่ ครอบครัวที่ประกอบด้วย ครอบครัวเดี่ยว รวมกับเครือญาติอื่นๆ อาศัยอยู่ด้วยกัน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลูกพี่ลูกน้อง ลูกเขย ลูกสะใภ้ เป็นต้น

ความเป็นมาของวันครอบครัว
เนื่องจากองค์การสหประชาชาติเห็นว่าปัจจุบันโลกอยู่ในภาวะที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลพวงเกิดจากกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และการสื่อสารที่แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วของโลกรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตลอดจนเรื่องราวของภัยพิบัติและภัยสงครามที่เกิดขึ้นในโลก
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 อนุมัติในหลักการตามข้อเสนอของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายสังคมที่จะกำหนดให้มี "วันครอบครัว" ขึ้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี( คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ) ในขณะนั้นได้กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ) เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบพร้อมทั้งให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็น " วันครอบครัว "


ความสำคัญของครอบครัว

สถาบันพื้นฐานของการสร้างคนในชาติคือ ครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นผู้สร้างบุคลิกภาพของทุกคนการเจริญเติบโต ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม ย่อมขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของบิดามารดา ซึ่ง เรามักกล่าวเสมอว่า บิดามารดาคือครูคนแรกของลูก แม้ว่าลูกจะ เติบโตจนเข้าโรงเรียนได้แล้วบิดามารดาก็ยังต้องทำหน้าที่เสมือน ครูอยู่เช่นเดิม นั่นคือ คอยเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาท ความประพฤติ บาปบุญคุณโทษ สิ่งที่ ควรทำหรือไม่ควรทำ เป็นต้น
หน้าที่ของครอบครัว

1. หน้าที่ในการส่งเสริมความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของลูก การเจริญเติบโตนี้หมายถึง การเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา
2.การให้ความรัก ความอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย เช่น ไม่ เปรียบเทียบลูกของตนว่าด้อยกว่าลูกของคนอื่น แสดงออกให้ ลูกรู้สึกว่าถึงเขาจะมีสภาพอย่างไรพ่อแม่ก็ยังคงรักและต้องการ เขาอยู่เสมอ ให้ลูกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

3. การให้เสรีภาพส่วนบุคคล ข้อนี้มีความสำคัญมากเช่นกัน ก่อนอื่นทั้งพ่อแม่และลูกต้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับคำว่า เสรีภาพและขอบเขตของเสรีภาพเสียก่อน เด็กควรได้รับอนุญาต ให้ทำในสิ่งที่สนใจ เล่นหรือเที่ยวกับเพื่อนภายในขอบเขต คือ ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น ถ้าครอบครัวสามารถปฏิบัติ เช่นนี้ได้ เด็กก็จะเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ

4. การแนะนำสั่งสอน ให้รู้จักใช้เครื่องมือของวัฒนธรรม สำหรับชีวิตประจำวัน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนไม่มีใครรู้จักหรือ ทำอะไรได้เองมาตั้งแต่เกิด ฉะนั้น มนุษย์เราต้องเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการยืน นั่น เดิน การพูดจา การรับประทานอาหาร หรือกิริยามารยาทต่าง ๆ ตลอดจนการแต่งกาย การอยู่ในสังคม การรู้จักใช้จ่ายเงินทอง เป็นต้น

5. การปลูกฝังนิสัยที่เอาใจใส่ในปฏิกิริยาของผู้อื่นพ่อแม่ต้อง ชี้แจงว่า มนุษย์เราอยู่ร่วมกันต้องรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือหรือทำให้ ผู้อื่น ได้รับความสะดวกใจเมื่อติดต่อกับผู้อื่น

6. หน้าที่ในการสร้างสันติสุขภายในบ้าน สันติสุขเป็นภาระ ที่ทุกคนยินดีจะได้พบ แต่สันติสุขจะเริ่มมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เริ่มจาก บ้านการที่บ้านมีสันติสุขมิได้แปลว่าบ้านไม่มีความขัดแย้งเพราะ ความขัดแย้งกันในบ้าน ย่อมมีเป็นธรรมดา แต่พ่อแม่จะต้อง พยายามแก้ไข หรือนำความขัดแย้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์

7.การสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง ให้แก่ครอบครัว ในกรณี ดังกล่าวมีความหมาย รวมกันทั้ง 2 ประการคือ ความสัมพันธ์ใกล้ ชิด รักใคร่ ปรองดองกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพ่อแม่และ มีภาวะการเงินที่มั่นคงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว ให้มีความสุขตาม อัตภาพ

8. หน้าที่ในการสร้างจุดหมายชีวิตและแรงจูงใจ ในที่นี้หมาย ความว่า พ่อแม่ควรทำให้ลูกมีจุดหมายปลายทางของชีวิตที่จะทำ ให้ชีวิตมีคุณค่ายิ่งขึ้น ถ้าคนเรามีจุดหมายในชีวิต จะทำให้เขา ขวนขวาย ทำให้ตนเองไปถึงจุดมุ่งหมาย

ตราสัญลักษณ์ปีครอบครัวสากล


สัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจสีแดงเล็กที่ผสมผสานกับรูปหัวใจใหญ่ภายใต้หลังคาบ้าน สื่อความหมายว่า สร้างความรัก สร้างความ เสมอภาคร่วมกันภายในบ้าน ย่อมนำมาซึ่งความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัว

คำขวัญและตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึงคนในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นภายใต้หลังคาบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่มีบรรพบุรุษคอยดูแลอบรมสมาชิกรุ่นใหม่ของครอบครัวจนเติบโตและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
คำขวัญ "ความรัก ความเข้าใจ คือสายใยของครอบครัว"

แหล่งที่มของข้อมูล

dnfe5.nfe.go.th/ilp/41008/41008_02_1.htm0 Responses